Εργαλεία & Υπηρεσίες

Εργαλεία & Υπηρεσίες χάραξης καινοτόμων ιδεών

01.

Υπάρχει ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα μεταφορών μιας πόλης προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε πιο βιώσιμη και πράσινη αστική κινητικότητα για τη μείωση της συμφόρησης των αστικών δρόμων, των άμεσων εκπομπών, της ηχορύπανσης καθώς και για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Οι οδικές μεταφορές είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη μιας πόλης, ωστόσο η εκμετάλλευση των ορυκτών καυσίμων για σκοπούς κινητικότητας τις καθιστά υπεύθυνες για το ένα τέταρτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της ΕΕ. Η ηλεκτροκίνηση των μεταφορών είναι η εναλλακτική λύση στα συμβατικά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η οποία θεωρείται βασικός στρατηγικός στόχος σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.. Στην Ελλάδα, η εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα επιβάλλει τη σταδιακή κατάργηση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2030 και προωθεί την έννοια της ηλεκτροκίνησης μέσω μιας σειράς (οικονομικών) κινήτρων.

Η ηλεκτροδότηση των μεταφορών μπορεί να είναι επιτυχής μόνο εάν αναπτυχθεί ένα κατάλληλο δημόσιο δίκτυο φόρτισης σε επίπεδο πόλης (και εντός πόλης).

Σε αυτή την κατεύθυνση, οι πόλεις αναμένεται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο είτε συντονίζοντας την ανάπτυξη του δημόσιου δικτύου χρέωσης μέσω ιδιωτικών πρωτοβουλιών είτε αναπτύσσοντας και διαχειριζόμενες το δικό τους δίκτυο χρέωσης (π.χ. η πόλη της Βαρκελώνης λειτουργεί ένα από τα πιο προηγμένα δημόσια δίκτυα χρέωσης in Europe) .

Το έργο SmartCities φιλοδοξεί να προσφέρει:

02.

Οι μηδενικές εκπομπές και τα κτίρια με θετικό αποτύπωμα πράσινης ενέργειας είναι οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της στρατηγικής «βιώσιμες περιοχές και δομημένο περιβάλλον».

Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους και του αποτυπώματος άνθρακα των κτιρίων μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της ιδιοκατανάλωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να προταθεί ένα σύνολο εργαλείων και δράσεων που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές πρακτικές.

A key requirement for the sustainability and energy efficiency of buildings is the modeling of the building’s heating/cooling and consumption behavior through digital tools (Building Information Modeling – BIM) in combination with field data measurements regarding local environmental conditions (e.g. temperature, humidity), occupancy and energy profile.

Επιπλέον, η αυξανόμενη επαναχρησιμοποίηση οικοδομικών υλικών στα εργοτάξια είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση του αποτυπώματος CO2 του κλάδου, εντός του χρονοδιαγράμματος έως το 2050, όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD).

Καινοτόμοι μηχανισμοί σκίασης, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών συλλεκτών με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ (υλικό σκίασης πλέγματος ή φωτοβολταϊκά λεπτής μεμβράνης) που παράγουν ενέργεια μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη θερμική αδράνεια του κτιρίου και συνεπώς την ενεργειακή του απόδοση.

Τέλος, το σύστημα διαχείρισης ενέργειας διαδραματίζει βασικό ρόλο στη διαχείριση κτιρίων/περιοχών που χαρακτηρίζονται από ποικίλα τεχνολογικά ενεργειακά εργαλεία με διαφορετικές εγγενείς ιδιότητες (π.χ. δυναμική απόκριση, αντίκτυπος δικτύου κ.λπ.). Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολιστικού συστήματος διαχείρισης ενέργειας που επιτρέπει διατομεακές εφαρμογές (π.χ. σύστημα θέρμανσης/ψύξης, ηλεκτρικά οχήματα, Φ/Β, αποθήκευση μπαταριών κ.λπ.) σε επίπεδο κτιρίου/περιοχής είναι ένα από τα βασικά αποτελέσματα αυτού του έργου.

Το έργο SmartCities φιλοδοξεί να προσφέρει:

03.

Η κύρια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί για την εφαρμογή των έξυπνων πόλεων είναι η προσβασιμότητα δεδομένων σε διαφορετικά επίπεδα στο οικοσύστημα της έξυπνης πόλης και χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα των δεδομένων.

Προς αυτή την κατεύθυνση το έργο SmartCitiesθα επικεντρωθεί στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, σχεδιάζοντας λύσεις που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και προώθηση ηλεκτρικών οχημάτων.

Η ανάπτυξη ενός δημόσιου δικτύου φόρτισης είναι κρίσιμη, καθώς μειώνει το άγχος των χρηστών EV σχετικά με την εμβέλεια και διευκολύνει τη διαδικασία φόρτισης σε περιοχές όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ιδιωτική φόρτιση, κυρίως λόγω έλλειψης ιδιωτικών χώρων στάθμευσης.

Η ανάπτυξη ενός δημόσιου δικτύου χρέωσης μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα (ιδιωτική επένδυση, δημόσια επένδυση ή συνδυασμός). Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πόλεις αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να αναπτύξουν και να διαχειριστούν το δημόσιο δίκτυο χρέωσης της πόλης τους (π.χ. Βαρκελώνη, Γκρενόμπλ, κ.λπ.). Για το σκοπό αυτό απαιτείται ένα εργαλείο παρακολούθησης και διαχείρισης σε συνδυασμό με υπηρεσίες ηλεκτρικής κινητικότητας για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας και εκμετάλλευσης των υποδομών φόρτισης.

Το έργο SmartCities φιλοδοξεί να προσφέρει:

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SMARTCITIES;

Εμβαθύνετε στα βασικά στοιχεία του έργου μας για μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των βασικών πτυχών του,
της προόδου και των αποτελεσμάτων του

Ενότητες Εργασίας

Εργαλεία & Υπηρεσίες

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο